Wniosek i decyzja o warunkach zabudowy

Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia na budowę jest ustalenie w gminnym wydziale architektury czy dla obszaru, gdzie znajduje się działka istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wypis z aktualnego planu (właściciel działki może wnioskować w urzędzie o jego wydanie) określi wymogi, jakie spełniać musi projekt, np. maksymalną wysokość budynku, kształt dachu itp., aby w toku dalszego postępowania uzyskać pozwolenie na budowę. Jeśli gmina nie opracowała planu, wymogi takie mogą być wydane, na wniosek właściciela działki, w postaci decyzji o warunkach zabudowy. Informacja o trybie postępowania w każdym z obu przypadków oraz gotowe formularze wniosków uzyskać można w gminnym wydziale architektury.

Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy potrzebne także będą:

  • kopia mapy zasadniczej, którą można uzyskać w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego
  • oświadczenia o zapewnieniu dostawy mediów: gazu, energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków ( należy o nie wystąpić do zakładu gazowniczego, zakładu energetycznego, zakładu wodociągów i kanalizacji)
  • wyrys z mapy ewidencji gruntów i wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i wszystkich działek sąsiednich (uzyskać je można w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego)
  • koncepcja budynku (np. kserokopia z katalogu projektów gotowych)
  • Budowa-domow-wroclaw
  • Budowa-domow-wroclaw

Decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana tylko jeśli:

  • co najmniej jedna sąsiednia działka dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana
  • działka inwestora składającego wniosek ma dostęp do drogi publicznej
  • gdy istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla planowanej inwestycji